เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครงการ JENESYS 2017 ดูงานที่ญี่ปุ่น

กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Cuture) Japan ASEAN Student Council 
 
คุณสมบัติ
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเอเชียศึกษา เอเชียตะวันออกศึกษา รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
– มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร
– ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
-ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
– ไม่อยู่ในระหว่างขอรับทุนหรือสมัครรับทุนเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเคยเข้าร่วมโครงการต่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
– รับสมัครระหว่างวันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2560 โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส่งทางไปรษณีย์ส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับเป็นสำคัญ
จำนวนผู้สอบที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
– นิสิต นักศึกษา จำนวน 11 คน ที่ปรึกษา 1 คน

สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร

กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 178 หรือ 179 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม

Related posts